I booked and organized a tour for (hooker) from Manchester and designed the tour poster.

Tour Poster for (hooker) from Manchester

19.04. (DE) Marburg, Havanna8
20.04. (DE) Munich, Kafe Kult
21.04. (DE) Nürnberg, K4
23.04. (DE) Bonn, Kult 41
26.04. (DE) Leipzig, Z*
27.04. (DE) Potsdam, Kuze
28.04. (DE) Berlin, ://about blank
29.04. (DE) Berlin, Scherer8
30.04. (DE) Mülheim, AZ